ห้องเรียนออนไลน์

 “ครูประพาฬ แก้ววงษา”

— ครูคศ.2: ครูชำนาญการ —

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” 

C H O O S E    S U B J E C T  

เลือกวิชา 

ว 3 0 2 7 1

คอมพิวเตอร์กราฟิก1
Basic : Adobe illustrator
เรียนพื้นฐานโปรแกรมกราฟิก
 สำหรับนักเรียนชั้น ม.4

ว 3 0 2 7 3

กราฟิกดีไซน์
Port Design : Adobe illustrator
ใช้โปรแกรมกราฟิกสร้างแฟ้มผลงาน
 สำหรับนักเรียนชั้น ม.5