ว 3 0 2 7 3

กราฟิกดีไซน์

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ครูประพาฬ ห้องเรียนนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับพื้นฐานโปรแกรม Adobe illustrator ซึ่งอยู่ในรายวิชาเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีเป้าหมายหลักเพื่อพัฒนาผู้เรียนในด้านทักษะด้านกราฟิก ซึ่งนักเรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในรูปแบบ สื่อออนไลน์ จนถึงรูปแบบออฟไลน์ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวันได้

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชากราฟิกดีไซน์   l   รหัส วิชา  ว30273   l   จำนวน   1.0   หน่วยกิต

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาทฤษฎีการออกแบบกราฟิก  ทฤษฎีสี จิตวิทยาการใช้สี  รู้จักแถบเครื่องมือออปชันต่างๆ  การใช้งานพื้นฐานของโปรแกรม การใช้สี  การสร้างตัวอักษร  การปรับแต่งรูปภาพ  การออกแบบชิ้นงาน สำหรับการเผยแพร่และนำเสนอสารสนเทศสู่สาธารณชน  ปฏิบัติการใช้โปรมแกรมกราฟิก ออกแบบชิ้นงานนำเสนอตามแนวคิดของนักเรียนโดยประยุกต์ใช้เครื่องมือในการใช้สี  ปรับแต่งรูปภาพ  ใช้คุณสมบัติต่างๆ ของโปรแกรมเพื่อผลิตสื่อต่างๆ อย่างสร้างสรรค์
เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถ มีแนวคิดในการสร้างงานดีไซน์ที่หลากหลาย  นำเสนองานในรูปแบบต่างๆ ด้วยคอมพิวเตอร์อย่างมีคุณธรรมจริยธรรม สามารถนำความรู้ที่ได้รับ นำไปพัฒนาสู่การประกอบอาชีพ และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้

ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้

1. อธิบายหลักการออกแบบ ทฤษฎีสี เลือกใช้สีได้อย่างเหมาะสม
2. ใช้เครื่องมือต่างๆ ในโปรแกรมได้
3. ปรับแต่งตัวอักษร และกำหนดเอฟเฟ็คให้กับภาพได้
4. สร้างสรรค์งานต่างๆ ได้อย่างมีจินตนาการและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
5. นำเสนองานในรูปแบบต่างๆ ได้
6. สามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปพัฒนาสู่การประกอบอาชีพ และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ
รวม 6 ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้