ว 3 0 2 7 1

คอมพิวเตอร์กราฟิก1

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ครูประพาฬ ห้องเรียนนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับพื้นฐานโปรแกรม Adobe illustrator ซึ่งอยู่ในรายวิชาเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีเป้าหมายหลักเพื่อพัฒนาผู้เรียนในด้านทักษะด้านกราฟิก ซึ่งนักเรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในรูปแบบ สื่อออนไลน์ จนถึงรูปแบบออฟไลน์ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวันได้

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก1   l   รหัส วิชา  ว30271   l   จำนวน   1.0   หน่วยกิต

คำอธิบายรายวิชา

รู้และเข้าใจความหมาย ความสำคัญ และประวัติความเป็นมาของงานกราฟิก ทฤษฎีและการใช้สี หลักการและขั้นตอนการออกแบบงานกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์ โครงสร้าง คุณสมบัติพื้นฐาน และ   ปฏิบัติการสร้างภาพ โดยใช้คำสั่งพื้นฐาน จากโปรแกรมกราฟิก สร้างภาพ วาดภาพ เก็บภาพ เรียกภาพมาแก้ไข ระบายสี สำเนาภาพ ขยายและลดขนาดภาพ รูปแบบอักษร พิมพ์งาน
เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและทักษะเบื้องต้นเกี่ยวกับการสร้างภาพเบื้องต้นและสร้างแนวคิดเกี่ยวกับงานกราฟิก และการนำเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ได้ และเพื่อให้นักเรียนมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการทำงาน

ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้

1. รู้หลักการ และแนวทางในการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับงานออกแบบกราฟิกได้อย่างเหมาะสม
2. มีความรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการของระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ด้านงานกราฟิก
3. ศึกษาซอฟต์แวร์ประยุกต์สำหรับงานออกแบบกราฟิก
4. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม
5. มีความรู้ความเข้าใจ สามารถผลิตงานคอมพิวเตอร์กราฟิกอย่างสวยงาม สร้างสรรค์ ตามหลักการออกแบบและมีจรรยาบรรณ จริยธรรมในชิ้นงาน
6. มีพื้นฐานความรู้อย่างพอเพียง สามารถเปรียบเทียบ และประเมินงานออกแบบ งานสร้างสรรค์เพื่อสื่อสารอย่างมีหลักเกณฑ์ และรู้จักให้เหตุผลประกอบการวิเคราะห์วิจารณ์

รวม     6     ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้